dopomoga.gov.md 👈
DONEAZĂ AICI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA • DONATE HERE FOR THE REFUGEES FROM UKRAINE • ПОЖЕРТВУЙТЕ ТУТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Infrastructura de comunicații

Filters

Dezvoltăm infrastructura de comunicații a țării. Un factor cheie pentru dezvoltarea societății informaționale în Republica Moldova îl constituie accesul la rețele și servicii publice de comunicații electronice. Nivelul de dezvoltare și prezența a acestor rețele determina posibilitățile cetățenilor de a beneficia de toate avantajele societății informaționale. 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune că obiectiv dezvoltarea infrastructurii de comunicații pentru a asigura accesabilitatea, calitatea și fiabilitatea serviciilor digitale. Pentru a realiza acest lucru, ne axam pe următoarele obiective: 
    • Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat 
    • Dezvoltarea și sporirea accesabilitatii la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe 
    • Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și radiocomunicații.

În conformitate cu cadrul legal și normativ în vigoare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale exercită următoarele funcții în domeniul comunicațiilor electronice:

 • aprobă planul de numerotare şi elaborează strategia de utilizare în scopuri civile a benzilor de frecvenţe radio;
 • promovează şi realizează documentele de politici privind distribuirea şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală precum și coordonează asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
 • coordonează administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
 • defineşte modul şi condiţiile de utilizare a reţelelor de comunicaţii electronice pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale, în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
 • asigură evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio, selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio, coordonarea internaţională şi internă, notificarea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio;
 • asigură monitorizarea spectrului de frecvenţe radio, aprobă modul de creare şi menţinere a sistemului naţional de radiomonitoring;
 • coordonează elaborarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe;
 • aprobă reglementări tehnice privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, exploatarea staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii, proiectarea, construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură, retehnologizarea şi exploatarea acestora, modalitatea şi procedurile de autorizare a staţiilor radio de navă;
 • determină, în limitele competenţei, modalitatea şi procedurile privind importul şi plasarea pe piaţă a produselor de comunicaţii electronice şi asigură coordonarea reglementărilor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice;
 • coordonează dezvoltarea comunicaţiilor electronice în alte sectoare ale economiei naţionale.

În conformitate cu cadrul legal și normativ în vigoare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale exercită următoarele funcții în domeniul comunicațiilor poștale:

 • elaborează documente de politici și proiecte de acte normative în domeniul comunicațiilor poștale şi oferă suport privind implementarea actelor respective;
 • elaboreaază şi modifică standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciile din sfera serviciului poştal universal;
 • asigură aprobarea planurilor anuale ale emisiunilor de mărci şi efecte poştale;
 • elaborează şi modifică caracteristicile reţelei poştale a furnizorului de serviciu poştal universal;
 • elaborează şi modifică modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
 • colaborează cu organismele internaţionale de specialitate şi cu organele similare din alte state, precum și reprezintă Guvernul în organizaţiile internaţionale, conform împuternicirilor delegate;
 • asigură îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din actele Uniunii Poştale Universale şi din alte tratate şi convenţii vizând comunicaţiile poştale la care Republica Moldova este parte.

Documente de politici, acte legislative și normative:

Legi:

Hotărâri de Guvern:

Ordine:

Reglementări tehnice:

 • Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
 • NCM G.02.01:2017 „Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare”.